Sıkça Sorulan Sorular

Rotary’yi kuran dört kişi kimdir, meslekleri nedir?
 Paul Harris - Avukat
 Silvester Schile – Kömür tüccarı
Gustavus Loehr – Maden Mühendisi
 Hiram Shorya – Tüccar Terzi

 *  Uluslararası Rotary ne zaman kurulmuştur?
 23 Şubat 1905

Uluslararası Rotary Yardım Fonu ne zaman kurulmuştur?
 1917

Uluslararası Rotary Vakfı new zaman kurulmuştur?
 1928

Uluslararası Rotary Vakfı’nın görevi nedir?
-  Rotary’nin Amacını ve Misyonunu Gerçekleştirmek
-  Dünyada Anlayış ve Barışı Sağlamak

Uluslararası Rotary Vakfı’nın yönetim  şekli nasıldır?
 Mütevelli Heyet Başkanı                                                              (1)
 Mütevelli Heyet Üyeleri – Uluslararası Rotary’nin son 3 Başkanı (3)
 Mütevelli Heyet Üyeleri –                                                            (7)
 Mütevelli Heyet Yedek Üyeleri                                                     (4)
 Mütevelli Heyet Sekreteri  -  Uluslararası Rotary Genel Sekreteri
 Mütevelli Heyet = 1 Başkan + 10 asıl üye + 4 yedek üye = 15 üye
 + 1 sekreter = 16

 Çevre Koordinatörleri  (Zone Coordinators)
 Bölge Guvernörleri
 Bölge Rotary Vakfı Komitesi
 Kulüp Rotary Vakfı Komitesi

TRF neyin kısaltılmışıdır?
 The Rotary Foundation.

“The Rotary Foundation” ne demektir?
 Uluslararası Rotary vakfı.

*  URV neyin kısaltılmışıdır?
 Uluslararası Rotary Vakfı.


İNSANİ ÖDENEKLER (Humanitarian Grants)

 *  “Humanitarian Grants” ne demektir?
İnsani Ödenekler.

Host Rotary Club ne demektir?
 Projenin uygulanacağı ülkedeki Rotary Kulübü.

International Rotary Club ne demektir?
 Projenin yapılacağı ülkenin dışında bir ülkedeki Rotary Kulübü.

Additional Outside funding ne demektir?
 Proje bütçesin dışında ve Eşli Ödenek hesaplamasına dahil edilmeyen üçüncü
 kişilerin projeye doğrudan katkısı.


BASİTLEŞTİRİLMİŞ BÖLGE ÖDENEKLERİ 

“District Simplefied Grants (DSG)” ne demektir?
 Basitleştirilmiş Bölge Ödenekleri.

Basitleştirilmiş Bölge Ödeneği ne demektir?
 Dönem Guvernörü BAF ( DDF)  bütçesinin %20 tutarındaki bölümünü yurt
 dışından bölge veya kulüpler ile ortaklık yapmadan kendi başına kullanmak
 isteyebilir.  Daha esnek ve çabuk kullanılan bir BAF (DDF) bölümüdür.

Basitleştirilmiş Bölge Ödenekleri nasıl sağlanır?
 Dönem Guvernörü dönemine başlamadan önce en geç 31 Mart tarihine kadar
 Uluslararası Rotary Vakfına başvurarak kendi dönemine ait BAF (DDF)
 bütçesinin %20 sini Bölgeye Ayrılan Fon olarak tesbitini istemelidir.  Bunun için
 BAF (DDF) bütçesinde tatminkar birikim olması lazımdır.

Basitleştirilmiş Bölge Ödenekleri nasıl kullanılır?
 Dönem Guvernörünün ve Bölge Rotary Vakfı Komitesi Başkanının birlikte
 kararı ile yurt dışından ortak kulübe gerek duyulmaksızın yurt içinde veya yurt
 dışında bir veya birden çok proje için kulüpler kanalıyla veya doğrudan bölge
 marifetiyle kullanılır.


EŞLİ ÖDENEKLER

MG neyin kısaltılmışıdır?
 Matching Grants.

“Matching Grants (MG)” ne demektir?
 Eşli Ödenek.

Eşli Ödenek (MG) projelerinin parasal limiti nedir?
-  Yarışmasız Eşli Ödenek URV (TRF) katkı miktarı   5.000 –   25.000 $
-  Yarışmalı Eşli Ödenek URV (TRF) katkı miktarı 25.001 – 150.000 $

Eşli Ödenek (MG) projelerinde parasal kurallar nelerdir?
-  Kulübün nakdine karşılık URV (TRF) dan yarısı kadar nakit.
-  Yurt dışından katılan kulübün nakdine karşılık URV (TRF) dan yarısı kadar
 nakit.
-  Kulübün bağlı olduğu Bölge BAF (DDF)ından katkıya karşılık URV (TRF)den
 aynı miktar katkı.
-  Yabancı kulübün bağlı olduğu Bölge BAF (DDF)ından katkıya karşılık URV
 (TRF)den aynı miktar katkı.

* Eşli Ödenek (MG) Proje Ortaklığı hangi şekillerde olur?
-  Yerel kulüp + yurt dışı kulüp (ler)
-  Yerel kulüp (ler) + yurt dışı kulüp
-  Yerel kulüpler + yurtdışı kulüpler
-  Yerel kulüp (ler) + Yerel Bölge BAF (DDF) + Yurt dışı kulüp(ler)
-  Yerel kulüp (ler) + Yerel Bölge BAF (DDF) + Yurt dışı kulüp (ler) + Yurtdışı
Bölge BAF (DDF) (ler)
-  Yerel Bölge BAF (DDF) + Yurt dışı Bölge (ler) BAF (DDF)

*  Eşli Ödenek (MG) projesinde yabancı ortağın/ortakların pay oranı nedir?
 Yabancı ülkedeki ortağın/ortakların (kulüp ve/veya Bölge) katkı payı  -URV
 (TRF) katkı payı hariç-  yerli ve yabancı ortakların katkısının toplamının %30
 undan az olamaz.

Eşli Ödenek (MG) takvimi nasıldır?
-  Yarışmasız Eşli Ödeneklerde. 
 1 Temmuz ile gelecek yılın 31 Mart tarihleri arasında.
-  Yarışmalı Eşli Ödeneklerde.
 Son başvuru 1 Ağustos  -  Mütevelli heyet Kararı  Ekim/Kasım
 Son başvuru 1 Ocak       -  Mütevelli Heyet Kararı Mart/Nisan


SAĞLIK – AÇLIK – İNSANLIK ÖDNEKLERİ 

3H neyin kısaltılmışıdır?
 Health – Hunger – Humanitiy

“Health – Hungar – Hunamity” ne demektir?
 Sağlık – Açlık – İnsanlık.

SAİ neyin kısaltılmışıdır?
 Sağlık – Açlık – İnsanlık.

3H Projesi yapmanın ön şartları nedir?
-  Yurt dışındaki ortak kulüple son beş yıl içerisinde bir Eşli Ödenek projesini
 yapmış ve bitirmiş olmak.
-  Daha önce yapılmış olan diğer Eşli Ödenek ve 3H projelerinin kapanmış olması.
-  Projenin en az %10 unu karşılamak.

* Hangi konularda ve alanlarda 3H projesi yapılır?
 Bir kulüp veya bir bölgenin tek başına gerçekleştirebilmesi için çok büyük olan,
 uzun döneme yayılan, toplumun gelişmesine katkı sağlayacak ve toplum tarafından
 devam ettirilecek projeler şu alanlarda olmalıdır.
-  Eğitim
-  Sağlık
-  Toplumun katılımı
-  Rotary Toplum Birlikleri
-  Sermaye birikimi (mikrokredi)
-  Teknik uzmanlık

3H Takvimi nasıldır?
-  1 Temmuz ile bir sonraki yılın 31 Mart tarihleri arasında başvuru yapılabilir.
-  Mütevelliler Heyetinin Nisan’da yapacağı toplantı için, başvuruların yapılacağı son tarih 1 Ağustostur.
-  Sponsorların başvurudaki eksiklikleri gidermesi için son tarih 1 Kasımdır.
-  Mütevelller Heyeti bir sonraki yılın Nisan ayında toplanarak projeyi inceler, kabul veya red eder.


GÖNÜLLÜ ÖDENEKLERİ  

VSG neyin kısaltılmışıdır?
 Volunteer Service Grants.

“Volunteer Servive Grants” ne demektir?
 Gönüllü Ödenekleri

Gönüllü Ödenekleri (VSG) ne demektir?
İnsani hizmetler yapabilmek için gönüllü olarak başka bir ülkedeki projelerin
 planlamasını ve uygulamasını yapmak.

Kimler gönüllü olabilir?
-  Rotaryenler ve eşleri,
-  Rotaractlar,
-  Hizmet verebilecek niteliklere sahip Vakıf yararlananları.

 *  Gönüllülerin hangi masrafları karşılanır?
 Seyahat masrafları.

Masraflar nereden karşılanır?
 Uluslararası Rotary Vakfı Dünya Fonu’ndan karşılanır.

*  Karşılanan masraf miktarı nedir?
-  Her kişi için azami 3.000 $
-  Her grup için azami  6.000 $ (2-5 Rotaryen)
-  Hizmet yerinde en az 10 gün - en çok 60 gün kalış.

Gönüllü hizmeti vermek için Uluslararası Rotary Vakfına başvuru ne zaman yapılır?
-  Planlanan tarihten 3 ay önce yapılır.
-  Seyahat tarihinden en az 2 ay önce onaylanır.
-  Her zaman yapılabilir.  Kısıtlama yoktur.


EĞİTİM PROGRAMLARI (Educational Programs)


 ELÇİLİK BURSLAR  

“Ambassadorial Scholarship” ne demektir?
 Elçilik Bursları.

Elçilik Bursu nedir?
 Yabancı bir ülkede öğrenim görmeleri ve “İyi Niyet Elçileri” olarak hizmet
 vermeleri için oluşturulan öğrenci burslarıdır.

Elçilik Bursu hangi fondan karşılanır?
 Bölgeye Ayrılmış Fondan (BAF-DDF).

Elçilik Burslarından kimler yararlanabilir?
-  İnsani programlara ilgisi olan öğrenciler (sağlık, yiyecek üretimi, çevre)
-  Öğrenci almamış bölgelere gitmek isteyen öğrenciler (Afrika, Brezilya, Güney
 Doğu Asya, Doğu Avrupa... )

Kaç çeşit Elçilik Bursu vardır?
-  Akademik Burslar
-  Kültürel Burslar
-  Düşük gelirli ülkeler için eğitim bursları

Akademik Bursların şartları nedir?
-  Bir akademik dönem için bir yıllık süre  23.000 $
-  Birden fazla akademik dönem için iki yıllık  süre  2 x 11.500 $.

Kültürel Bursların şartları nedir?
-  Yoğun dil öğrenimi için verilir.
-  3 ay için 10.000 $
-  6 ay için 15.000 $

 *  Düşük Gelirli Ülkeler için Eğitim Burslarının şartları nedir?
-  Kültürel amaçlı, yarışmalıdır.
-  Her bölgeden bir aday kabul edilir.
-  1, 2 veya 3 yıllık burs olabilir.


ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ ÖDENEĞİ 

“Rotary Grants for University Teachers” ne demektir?
 Üniversite Öğretim Üyeleri Ödeneği.

Üniversite Öğretim Üyeleri  Ödeneği ne demektir?
 Düşük gelirli ülkelerde yüksek öğrenimi güçlendirmek için o ülkelerde hizmet
 vermek isteyen öğretim görevlilerini desteklemek.

Nasıl bir eğitim öngörülmektedir?
 Öğretilecek konuların, gidilecek ülke insanları için pratik bir kullanımı olmalı ve
 o ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkıda bulunmalıdır.

Üniversite Öğretim Üyeleri için Ödeneklerden kimler yararlanır?
 Bir üniversitede en az üç yıldır çalışmakta veya (emekliyse) çalışmış olan,
 Rotary’nin faaliyet gösterdiği bir ülkenin vatandaşı olan ve gideceği ülkenin
 dilini iyi bilmesi gereken üniversite öğretim görevlileri.

Bu programın süresi nedir?
 3-5  aylık veya 6-10 aylık süreler.

* Bu programın mali portresi nedir?
-  3-5 aylık süre için 12.500 $
-  6-10 aylık süre için 22.500 $


BARIŞ PROGRAMLARI (Peace Programs)

* Kaç barış programı vardır?
-  Anlaşmazlıkların Çözümü ve Barış Çalışmaları için Rotary Eğitim Merkezleri
 (Rotary Dünya Barış Bursu)
-  Rotary Anlaşmazlıkların Çözümü ve  Barış Çalışmaları Programı (Tayland)


BARIŞ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR İÇİN  ROTARY EĞİTİM MERKEZLERİ 

*  “Rotary Centers For International Studies in Peace and Conflict
 Resolution” ne demektir?
 Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümünde Uluslararası Çalışmalar için Rotary
 Eğitim Merkezleri

*  “Rotary World Peace Scholarship” ne demektir?
 Rotary Dünya Barış Bursu.  Uluslararası Rotary Eğitim Merkezlerinde eğitim
 görmeleri için Bölgelerin önerdiği adaylar arasından seçilen gençlere verilen
 burs.

*   Rotary Eğitim Merkezlerindeki  lisans üstü eğitim programın amacı nedir?
Öğrencilerin anlaşmazlıkların çözümü ve barış konusuna odaklanmaları,
geleceğin dünya liderleri arasında dünya anlayışının geliştirilmesi ve onlara ön
 bilgilerin verilmesi ve insanlar arasındaki hoşgörü ve işbirliğinin geliştirilmesidir.

BARIŞ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ÇALIŞMALARI

“Peace and Conflict Studies” ne demektir?
 Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Çalışmaları.

“Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Çalışmaları Programı”nın amacı  nedir?
 Farklı alanlarda çalışan profesyonelleri, barışı ve barışcı çözümleri teşvik
 etmeleri için  gerek teorik ve gerekse alan çalışmalarıyla anlaşmazlıkların
 çözüm araçları ile teçhizatlandırmaktır.

 *  “Barış ve  Anlaşmazlıkların Çözümü Çalışmaları Programı”na kimler  katılabilir?
 5-10 yıllık meslek deneyimi olan ve anlaşmazlıkların çözümü ve barış
çalışmaları ile ilgili mesleki birikimleri buluanan profesyoneller.

Bu programın çalışma şekli nasıldır?
 Yılda iki oturum düzenlenmektedir. Her oturuma 30 kişi katılmaktadır.
 Oturumlarda konuşulan dil İngilizcedir.


GRUP İNCELEME DEĞİŞİM (Group Study Exchange)


 *  GSE neyin kısaltılmışıdır?
 Group Study Exchange

“Group Study Exchange” ne demektir?
 Grup İnceleme Değişim.

GID neyin kısaltılmışıdır?
 Grup İnceleme Değişim.

* Grup İnceleme Değişim nedir, ne demektir?
 Rotaryen olmayan genç meslek sahiplerinin uluslararası değişim programıdır.
İki ülke arasında karşılıklı olarak yapılır.  Giden ekibe mukabil gelen ekip
 ağırlanır.  Adaylar Uluslararası Rotary kurallarına göre oluşan bir jüri tarafından
 görüşme yapılmak suretiyle değerlendirilir ve ekip oluşturulur.  Giden ekip planlı
bir bilgilendirme programına tabi tutulur.

Adaylarda aranan şartlar nelerdir?
-  Rotaryen olmamak, Rotaryen akrabası olmamak.
-  Bir iş yerinde veya kendi işinde çalışıyor olmak.
-  25 ile 40 yaş arasında olmak.
-  Gideceği ülkenin dilini iyi bilmek.
-  Çalıştığı kuruluşun muvafatini ve iznini almak.
-  Beraberinde herhangi bir yakınını götürmemek.

Program nasıl uygulanır?
-  Ekip Rotaryen olmayan 4 meslek sahibi ve 1 Rotaryen ekip liderinden
 oluşur.
-  Ekip gittiği ülkede 4-6 hafta kalır.
-  Ekibin yol masrafı Uluslararası Rotary Vakfı tarafından karşılanır.
-  Ekip üyeleri sadece kendi isteklerinin masrafını kendileri karşılar.
-  Ekip üyeleri gittikleri ülkede Rotaryen ailelerin evlerinde ağırlanır.
-  Ekip üyeleri ziyaret ettikleri bölgenin hazırladığı programa göre ağırlanır.
-  Ekip üyeleri gittikleri ülkenin Rotary kulüplerini ziyaret eder, Bölge
 Konferansına katılır ve bu toplatılarda konuşma yaparak kendi ülkesini
 tanıtır.
-  Ekip üyeleri gittikleri ülkede 5 defa konularıyla ilgili kuruluşlara bir günlük
 meslek ziyareti yapar.

Bu programın amacı nedir?
Programın amacı ekip üyelerinin kendi ülkesini tanıtması, Rotaryen ailelerin
 yanında kalarak gittiği ülkedeki toplumsal yaşamı izlemesi, Uluslararası
Rotary’nin ve Rotary Vakfının programlarının uygulanmasına zemin yaratması
ve ayrıca Rotaryen olmayan ekip üyelerinin Rotary’yi tanımalarının sağlanmasıdır.


YARARLANANLAR (Alumni)

Alumni ne demektir?
 Yararlananlar.

“Yararlananlar” programının amacı nedir?
 Rotary ile yararlananları arasında yaşam boyu ilişki  kurmak,  Yararlananları
Rotary’ye kazandırmak ve üye yapmak, kulüplerin projelerine destek olmalarını
sağlamak.

* “Yararlananlar” kimlerdir?
-  Gönüllü Ödeneği almış Rotaryenler.
-  Elçilik Bursu Ödeneği almış bursiyerler.
-  Üniversite Öğretim Üyeleri Ödeneği almış öğretim görevlileri.
-  Barış ve anlaşmazlıkların çözümü bursiyerleri.
-  Barış ve anlaşmazlıkların çözümü çalışmalarına katılan profesyoneller.
-  GİD ekibi elemanları ve liderleri.

“Yararlananlar”dan nasıl yararlanılır?
-  Konusuyla ilgili çalışmalarda yararlananları kulüplere davet  ederek.
-  Kulüp ve Bölge toplantılarında konuşma yapmalarını sağlayarak.
-  Hizmet projelerinde çalışmalarını isteyerek.

Paul Harris Dostu olmak ne demektir?
 Rotary Vakfının programlarını desteklemek için Rotaryenler veya Rotaryen
 olmayanlar  bağış yapar.  Bu bağışın karşılığı olarak kişi “Paul Harris Dostu”
olur ve bunu simgeleyen rozeti takar.

Paul Harris Dostu olmanın yararı nedir?
 Paul Harris Dostu olan kişinin Rotary vakfına bağışladığı 1.000 dolar üç yıl
 süreyle Rotary Vakfının Dünya Fonunda (World Fund) değerledirilir.  Bu suretle
 yapılan bağış Yıllık Fona yatırılmış olur.  Üçüncü yılın sonunda ana paranın
yarısı olan 500 dolar bölgenin hesabına aktarılır.  Bölge kulüpleri bu hesaptaki
 parayı kullanarak projelerine kaynak bulmuş olurlar.  Dünya Fonunda kalan
 diğer 500 dolar kulüplerin projelerine Vakıf katkısı olarak geri döner.  Paul
 Harris Dostu olan kişi bu sistematikle kulüp projelerine yarar sağlamış olur.

Benefaktör olmak ne demektir?
 Rotary Vakfının programlarını desteklemek için Rotaryenler veya Rotaryen
 olmayanlar bağış yapar.  Bu bağışın karşılığı olarak kişi “Benefaktör” olur ve
 bunu simgeleyen kordelayı rozetin altına takar.

Benefaktör olmanın yararı nedir?
 Benefaktör olan kişinin Rotary vakfına bağışladığı 1.000 dolar  Rotary Vakfının
 Dünya Fonunda (World Fund) değerledirilir.  Bu suretle yapılan bağış Daimi
 Fona yatırılmış olur.  Bu fonda daimi surette kalan 1.000 doların her yılki
 getirisi bölgenin hesabına transfer edilir. Bölge kulüpleri bu hesaptaki parayı
kullanarak projelerine kaynak bulmuş olurlar.  Dünya Fonunda kalan ana para
 kulüplerin projelerine Vakıf katkısı olarak geri döner.  Benefaktör olan kişi bu
 sistematikle kulüp projelerine yarar sağlamış olur.

 


 

 


 

 

 Sonraki Toplantı

Yer:
ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri
Tarih:
07.Nis.2020 19:30
Adres:
İşçi Blokları,1540. Sk (420. Sk.) No:100,06530 Çankaya/Ankara